CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v tomto rozsahu měřených parametrů:
 

Autorizované měření emisí

 • Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • Stanovení obsahu O2
 • Tuhé znečišťující látky  (TZL)
 • Amoniak, sirouhlík, sirovodík
 • anorganické sloučeniny fluoru
 • anorganické sloučeniny chloru
 • kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • celkovou koncentraci organických látek (TOC)
 • těkavé organické látky – identifikované VOC
 • silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • fenol, formaldehyd, acetaldehyd
 • PCDD, PCDF (polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany)
 • PCB (polychlorované bifenyly)
 • PAH - polycyklické aromatické uhlovodíKŮ 
 • tmavost kouře - stanovení metodou Bacharacha a Riengelmanna
Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje provádět vybraná stanovení z několika odběrových míst současně. To se uplatní například při stanovení účinnosti filtrů, kdy se dá kontinuálně sledovat hmotnostní koncentrace určených látek a hmotnostní tok na vstupu a výstupu z filtru současně a stanovit tak jeho účinnost.
 

Technické měření emisí 

 • měření účinnosti odlučování škodlivin
 • kontinuální, dlouhodobé měření plynných škodlivin (CO, NOx, SO2, TOC) a obsahu O2
 • poloprovozní zkoušky technologických zařízení
 • měření vzduchotechnických parametrů
 • odběr a rozbor bioplynu, plynných paliv 


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz