CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

Naše společnost  dále nabízí služby v těchto oblastech:
 

IPPC – Integrované povolení 

 • Zpracování kompletní žádosti o vydání integrovaného povolení pro veškeré kategorie podniků (včetně všech nezbytných příloh) a také žádostí o změnu IP
 • Vypracování dílčích částí nebo samostatných příloh (např. porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, rozptylová studie, provozní řád, odborný posudek)
 • Odbornou pomoc při projednávání žádosti s příslušným správním úřadem a při vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
 • Individuální konzultace k problematice integrované prevence 

EIA, SEA

Naši pracovníci a spolupracovníci, včetně externistů s různou specializací tvoří vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který nabízí následující služby:
 • Poradenství, pomoc při kategorizaci zařízení
 • Zpracování oznámení o podlimitním záměru
 • Zpracování oznámení vlivu na životní prostředí
 • Zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí
 • Účast na veřejném projednání dokumentace EIA, SEA
 • Zajištění zpracovávání dílčích podkladových studií a analýz, které jsou správními úřady vyžadovány jako součásti  dokumentace (např. rozptylové a hlukové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologický průzkum, apo
 • Zastupování klienta při jednání s úřady a orgány činnými v procesu EIA, SEA

Odborné posudky

Nabízíme zpracování odborných posudků pro všechny zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s metodickým pokynem MŽP.
 

Rozptylové studie

Nabízíme zpracování rozptylových studií autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší.
 • zpracování rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů
 • posouzení vlivu provozu zdrojů nebo jejich výstavby na konkrétní imisní situaci v dané lokalitě
 • prezentaci výsledných hodnot v tabulkové a grafické podobě (ve formě koncentračních izolinií na mapovém podkladu)
 • porovnání a vyhodnocení různých variant realizace

Poplatky, hlášení, IRZ, ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti našich zákazníků používáme aplikaci ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) a nabízíme:
 • Zařazení zdrojů, vypracování blokového schéma
 • Zpracování souhrnné provozní evidence na základě údajů převzatých z provozní evidence
 • Výpočet poplatku
 • Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, výpočet fugitivních emisí
 • Pomoc při vedení provozní evidence a údajů o používání těkavých organických látek
 • Autorizované měření emisí
 • Hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování)
 • Komplexní odborná pomoc při evidenci, zjišťování, vyhodnocování a ohlašování registrovaných lá­tek

Provozní řády, Provozní evidence

Povinností provozovatelů zdrojů znečišťování je vedení provozní evidence a pro určité zdroje, vypracování provozních řádů. V rámci doplnění námi nabízených služeb nabízíme provozovatelům, kterých se tato povinnost týká:
 • Vypracování provozních řádů a provozních evidencí a jejich aktualizace
 • Poradenství v oblasti umístění a zřízení měřících míst 
 • Odbornou pomoc při vedení provozní evidence
 • Zpracovávání souhrnné provozní evidence, poplatkových hlášení, ročních bilancí
 • Vypracování plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe
 • Komplexní odborné poradenství a pomoc při plnění povinností provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
 • Pomoc, spoluúčast nebo zastupování při jednáních s orgány státní správy

Externí ekologický audit

Ekologický audit je nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizace, systému řízení a postupů v ochraně životního prostředí s cílem:
 • usnadnit kontrolu řízení prováděnou vedením, týkající se způsobů chování, které mohou mít dopad na životní prostředí
 • posoudit dodržování politiky životního prostředí, včetně obecných a specifických cílů organizace, týkajících se ochrany životního prostředí 

Poradenská a konzultační činnost

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme našim zákazníkům odbornou poradenskou a konzultační činnost v souladu s platnou legislativou a dle konkrétních specifických požadavků provozovatele.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz