CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v tomto rozsahu měřených parametrů:
 

Autorizované měření emisí

 • Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • Stanovení obsahu O2
 • Tuhé znečišťující látky  (TZL)
 • Amoniak, sirouhlík, sirovodík
 • anorganické sloučeniny fluoru
 • anorganické sloučeniny chloru
 • kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • celkovou koncentraci organických látek (TOC)
 • těkavé organické látky – identifikované VOC
 • silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • fenol, formaldehyd, acetaldehyd
 • PCDD, PCDF (polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany)
 • PCB (polychlorované bifenyly)
 • PAH - polycyklické aromatické uhlovodíKŮ 
 • tmavost kouře - stanovení metodou Bacharacha a Riengelmanna
Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje provádět vybraná stanovení z několika odběrových míst současně. To se uplatní například při stanovení účinnosti filtrů, kdy se dá kontinuálně sledovat hmotnostní koncentrace určených látek a hmotnostní tok na vstupu a výstupu z filtru současně a stanovit tak jeho účinnost.
 

Technické měření emisí 

 • měření účinnosti odlučování škodlivin
 • kontinuální, dlouhodobé měření plynných škodlivin (CO, NOx, SO2, TOC) a obsahu O2
 • poloprovozní zkoušky technologických zařízení
 • měření vzduchotechnických parametrů
 • odběr a rozbor bioplynu, plynných paliv 


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
05.03.2020
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

 • Technik měření emisí - vzdělání SŠ, ŘP skupiny B
 • Specialista v oblasti ochrany ŽP - vzdělání VŠ v oboru
Kontakt: Ing. Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.cz


26.11.2019
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

V sekci dokumenty naleznete naše nové osvědčení o akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz