CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

EKOTOXIKOLOGICKÉ ROZBORY

Ekotoxicita odpadů, v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. a ekotoxicita  jako nebezpečná vlastnost H14 Ekotoxicita , v souladu s požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb., je stanovována na základě souboru výsledků testování akutní toxicity vodných výluhů hodnoceného odpadu nebo ve vodném roztoku zkoumané látky.
 

Naše laboratoř se věnuje provádění testů na těchto organismech: 

 • sladkovodní ryby (úhyn, trvání testu: 96 hodin) 
  Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - test na Poecilia reticulata - Část 2: Obnovovací metoda: ČSN EN ISO 7346-2
 • sladkovodní bezobratlí (ovlivnění pohyblivosti, úhyn, trvání testu: 48 hodin)
  Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity: ČSN EN ISO 6341
 • sladkovodní řasy (ovlivnění růstových parametrů kultury, trvání testu: min 72 hodin)
  Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas: ČSN EN ISO 8692
 • vyšší rostliny (klíčivost, trvání testu: 72 hodin)
  Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba): Příloha č.1 Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ČR ke stanovení ekotoxicity odpadů, Věstník MŽP duben 2007, ročník XVII, částka 4
S ohledem na zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, je naše laboratoř akreditovaným uživatelským pracovištěm.

Testy pevných vzorků se provádějí ve vodném výluhu (připraveném dle ČSN EN 12457-4). Vzhledem k nutnosti připravovat větší objemy výluhu, zejména pro test na rybách, doporučujeme hmotnost vzorku minimálně 1 kg.

Pro testy kapalných vzorků (jsou již považovány za vodný výluh)  doporučujeme minimální objem vzorku alespoň 5 l.

Časová náročnost testů ekotoxicity je vyšší než u běžných analytických metod. Příprava výluhu trvá 24 hodin, test na rybách pak 96 hodin. S ohledem na tyto skutečnosti se doba dodání výsledků pohybuje zpravidla mezi 2-4 týdny. 


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz