CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ROZBORY ZEMIN, ODPADŮ A PEVNÝCH MATERIÁLŮ

Naše společnost nabízí odběr a chemické, chemicko fyzikální a mikrobiologické rozbory zemin, odpadů a jiných pevných materiálů.
 

Nabízíme:

 • Výluhové testy, stanovení jednotlivých parametrů pro určení druhu odpadů
 • Stanovení rizikových látek při haváriích, kontaminace zeminy (např. ropné látky, těžké kovy)
 • Rozbory zemin z geologických průzkumů, hodnocení starých zátěží pro potřeby rizikových analýz apod.
 • Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu
 • Rozbory kalů z ČOV
 • Obsah rizikových prvků
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Perzistentní organické látky
 • Analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky č. 384/2001 Sb.
 • Analýzy vzorků písku z pískovišť
 • Rozbor sedimentů z vodních toků a zemědělské půdy dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., kterou se upravuje použití sedimentů na zemědělské půdě 
 • Rozbor výkopových zemin a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků k jejich využití na úpravy povrchu terénu stanovených v příloze č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění (zákon o odpadech)
 • Rozbor zemin dle Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravuje ochrana zemědělského půdního fondu (zahrnuje stanovení např. těžkých kovů, organických látek jako jsou pesticidy, PAU atd.)
 • Rozbor zemin dle přílohy č. 2 Vyhlášky MZe č. 275/1998 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví rizikové prvky a látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd
 • Stanovení přístupných živin (NPK) a pH půdy
 • Rozbory zemin dle metodického pokynu MŽP 8/1996 Kritéria znečištění zemin


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz