CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ

Radioaktivní záření je přirozenou součástí životního prostředí. Vzhledem k možným účinkům tohoto záření na živé organismy je předmětem měření, přičemž je vyhodnocováno riziko poškození zdraví těchto organismů. Přibližně z 50 % se na celkové dávce absorbovaného záření z přírodních zdrojů podílí radon (222Rn), zdroj záření alfa.
 
Radon je plyn, vznikající přeměnami radionuklidů v horninách, odkud se šíří do půdního vzduchu. Pokud nejsou provedena účinná opatření proti pronikání radonu z geologického podloží do staveb, proniká do obytných prostor. V obytných objektech s vysokou koncentrací radonu v ovzduší roste pravděpodobnost vzniku zdravotních následků (např. rakoviny plic).
 
V ČR je problematika zdrojů jaderného záření a jejich využití normativně stanovena zákonem č. 18/1997 Sb. (atomovým zákonem) a příslušnými vyhláškami.
 
Legislativně upravuje stanovení radonového indexu pozemků § 6, odst. 4 atomového zákona:
 
Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.
 
Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.
 
V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800 m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

Specifikace měření a hodnocení odpovídá požadavkům § 94 vyhl. 307/2002 Sb. Použitá metodika měření a stanovení radonového indexu pozemku odpovídá postupu uvedenému v Doporučení SÚJB,Radiační ochrana, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, Praha březen 2004.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
05.03.2020
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

  • Technik měření emisí - vzdělání SŠ, ŘP skupiny B
  • Specialista v oblasti ochrany ŽP - vzdělání VŠ v oboru
Kontakt: Ing. Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.cz


26.11.2019
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

V sekci dokumenty naleznete naše nové osvědčení o akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz