CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici.

Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 viz. Osvědčení o akreditaci.

V roce 2012 jsme byli úspěšně posouzeni společností ASLAB jako odborně způsobilá laboratoř a získali jsme Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.411.

Naše společnost je držitelem Autorizace pro měření emisí vydané Ministerstvem životního prostředí a Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky  č. 384/2001 Sb.

 

Poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí:

 • odběry, rozbory a analýzy všech typů vod
 • odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů
 • měření, odběry a rozbory plynných škodlivin
 • autorizované měření emisí
 • akreditované měření pracovního prostředí
 • akreditované analýzy půdního vzduchu
 • měření hluku, hlukové studie
 • měření vibrací a osvětlení
 • služby v oblasti ochrany ovzduší (ISPOP, poplatky, bilance VOC)
 • vypracování žádosti o změnu či vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) 
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) 
 • externí ekologické služby, externí podnikový ekolog
 • externí audity v oblasti ochrany ŽP


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
23.05.2016
KANCELÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ

Od dnešního dne nás v Hradci Králové najdete na nové adrese:

Škroupova 673/25

Těšíme se na Vaši návštěvu.21.08.2015
kooridnátor BOZP

Provádíme činnost kooridnátora BOZP na staveništi podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby.


BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz