CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

Analytická laboratoř Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim

Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici.

Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 viz. Osvědčení o akreditaci.

V roce 2012 jsme byli úspěšně posouzeni společností ASLAB jako odborně způsobilá laboratoř a získali jsme Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.411.

Naše společnost provádí autorizovaná měření emisí na základě Autorizace pro měření emisí vydané Ministerstvem životního prostředí.

Dále jsme držiteli Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky  č. 384/2001 Sb.

 

Poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO:

 • odběry, rozbory a analýzy všech typů vod
 • odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů
 • měření, odběry a rozbory plynných škodlivin
 • autorizované měření emisí
 • akreditované měření pracovního prostředí
 • akreditované analýzy půdního vzduchu
 • měření hluku, hlukové studie
 • měření vibrací a osvětlení
 • služby v oblasti ochrany ovzduší (ISPOP, IRZ, poplatky, bilance VOC)
 • vypracování žádosti o změnu či vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) 
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
 • odpadové hospodářství, nakládání s obaly
 • externí ekologické služby, externí podnikový ekolog
 • externí audity v oblasti ochrany ŽP


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz