Autorizované měření emisí

Jsme držitelem autorizace k jednorázovému měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v tomto rozsahu měřených parametrů:

Měření emisí

Č. j.: MZP/2023/820/31

Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje provádět vybraná stanovení z několika odběrových míst současně. To se uplatní například při stanovení účinnosti filtrů, kdy se dá kontinuálně sledovat hmotnostní koncentrace určených látek a hmotnostní tok na vstupu a výstupu z filtru současně a stanovit tak jeho účinnost.

V ovzduší umíme měřit tyto znečišťující látky:

 • Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • Stanovení obsahu O2
 • Tuhé znečišťující látky (TZL)
 • Amoniak, sirouhlík, sirovodík
 • Anorganické sloučeniny fluoru
 • Anorganické sloučeniny chloru
 • Kovy (Sb, Al, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • Cr6+
 • Těkavé organické látky – identifikované VOC
 • Celkovou koncentraci organických látek (TOC)
 • Silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • Organické plyny a páry
 • Fenol, formaldehyd, acetaldehyd
 • PCDD, PCDF (polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany)
 • PCB (polychlorované bifenyly)
 • PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky

Měření je zákonem povinné pro všechny provozovatele velkých zdrojů znečištění.

Technické měření emisí

Nabízíme nezávaznou konzultaci, obhlídku měřících míst a navržení způsobu měření. Následně pak vypracování nezávazné cenové nabídky.

 • Měření účinnosti odlučování škodlivin
 • Kontinuální, dlouhodobé měření plynných škodlivin (CO, NO+, SO2, TOC) a obsahu O2
 • Poloprovozní zkoušky technologických zařízení
 • Měření vzduchotechnických parametrů
 • Odběr a rozbor bioplynu, plynných paliv

Měření není zákonem povinné (slouží pro účely provozovatele).

Časté dotazy k měření emisí

Slouží provozovateli zdroje k zjištění úrovně znečištění ovzduší. Provozovatel je povinen provádět měření emisí prostřednictvím autorizované osoby schválené MŽP.

 • Kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva, kogenerační jednotky , jednotky technologických ohřevů, bioplynové stanice
 • Dřevozpracující průmysl, sklárny, spalovny, slévárny a galvanizovny, vápenky a cementárny, kovovýroba, výroba plastů, chemický průmysl, potravinářský průmysl
 • Lakovny, aplikace organických rozpouštědel, laminátovny, tiskárny, odmašťovny

Doba měření trvá 6 nebo 12 hodin, pokud není stanoveno jinak.

 • Zajistit přístup k měřící místu (žebřík, plošina, atd..), k elektrickému proudu i vodě.
 • Měřící místo má být nejlépe v souladu s ČSN ISO 10780.
 • Po celou dobu měření emisí provozovat zdroj při běžných provozních podmínkách.
 • Do 4 měsíců od uvedení zdroje do provozu, při změně zdroje, při změně paliva, které může mít vliv na emise.
 • U ostatních zdrojů 1x rok nebo 1x za 3 roky dle vyhlášky 415/2012 Sb.

Provádí se ve stejném rozsahu jako autorizované měření emisí, ale slouží jen k potřebám provozovatele.

 Ano, termín měření emisí po dohodě s provozovatelem oznamujeme 5 dní předem na příslušnou Českou inspekci životního prostředí. Autorizovaný protokol odesíláme do 90 dní od měření emisí na ČIŽP.

Cena se odvíjí podle počtu zdrojů a druhu měřené znečišťující látky. Rádi vám nabídneme obhlídku zdroje emisí zdarma a vyhotovení nezávazné cenové nabídky.

Dle zákona o ovzduší do 60 dní od data měření.

Ano, technické měření emisí i po celé EU.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: