Rozbory vody

Rozbory pitných a rekreačních vod

Velké množství lidí v ČR využívá vlastní zdroje pitné vody. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá "ALE". Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem pitné vody, ale zdrojem starostí a zdravotních rizik. Rozbor vody vám ukáže skutečnou kvalitu vaší vody a pomůže předejít nepříjemnostem.

Víte, jaká je kvalita vaší vody?

Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto může být závadná - člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek nepozná.

Je-li studna užívána ke komerční činnosti, pak jejímu majiteli, resp. provozovateli, ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví určité povinnosti, včetně pravidelných kontrol kvality vody.

Používá-li někdo studnu nebo vrt jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis mu přímo neukládá nechat dělat rozbory pitné vody. Neudělá to za něho ale ani nikdo jiný.

Nechat zkontrolovat kvalitu vod by si měl majitel každého zdroje minimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké, kteří vodu používají.

Naše společnost vám nabízí:

 • Vyšetřování jakosti pitné vody dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků (kontrola jakosti, monitoring)
 • Rozbory surové a vyrobené vody dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb.
 • Radiochemický rozbor vod (Celková objemová aktivita alfa, Celková objemová aktivita beta, Objemová aktivita 222Rn)
 • Technologické zkoušky úpravy pitných vod
 • Naši odborní pracovníci Vám jsou schopni poradit s případným rozsahem stanovení
 • V případě Vašeho zájmu zajistíme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje
 • Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů
 • Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti

Dále vám nabízíme mikrobiologické a chemické analýzy:

 • Bazénové vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb.
 • Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží
 • Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazénů
 • Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem
 • Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami
 • Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů

Rozbory odpadních vod

Naše společnost provádí odběry a následné rozbory všech typů odpadních vod.

Tyto služby poskytujeme pro firmy vypouštějící odpadní vody do kanalizace nebo povrchových vod, dále pro provozovatele čistíren odpadních vod.

Našimi zákazníky jsou i soukromé osoby vlastnící domovní ČOV (pro účely kolaudace i následné sledování kvality vypouštěných odpadních vod).

Poskytujeme:

 • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod
 • Rozbory dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
 • Rozbor odpadní vody v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se udává rozsah a četnost měření odpadních vod z ČOV a splaškových odpadních vod nezakončených ČOV
 • Rozbor odpadních vod z ČOV pro potřeby zajištění správné technologie a kontroly čištění odpadních vod
 • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném vodoprávním rozhodnutím a jinými předpisy

Časté dotazy k rozboru vody

Rozbory pitné vody provádíme v rozsahu daném vyhláškou MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění. Nejčastěji požadovaný rozbor, tzv. krácený zahrnuje hlavní chemické, mikrobiologické a senzorické ukazatele. Tento rozsah je dostačující např. pro kolaudaci objektu a stojí 1621 Kč. Vzorek vody je nutno odebrat do speciálních vzorkovnic. Odběr si můžete provést sami, ale vzorkovnice si musíte u nás vyzvednout. V laboratoři jsme každý pracovní den od cca 6:30 do 16:00 hodin. Předáme Vám sadu vzorkovnic a vysvětlíme i techniku odběru. Pokud byste preferovali odběr vzorku certifikovaným vzorkařem, kontaktujte naši laboratoř telefonicky nebo e-mailem.

Pokud je to možné, odebraný vzorek dopravte do laboratoře co nejdříve po odběru, nejpozději však do 24 hodin. Do té doby musí být uchován v chladu a temnu při 4°C (spodní část chladničky).

Příjem vzorků pitné vody:

Pondělí - čtvrtek 6.30 – 16.00 hodin (případně jiný termín na základě předchozí domluvy)

K odběru je vhodné zvolit místo s největším odběrem vody. Před zahájením vlastního odběru je vhodné z vodovodního kohoutku odstranit veškeré doplňky (sítka, nástavce a perlátory), které by mohly být zdrojem znečištění. Je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí. Pečlivost při odběru má zásadní vliv na výsledek mikrobiologického rozboru.

 • Vzorek se odebírá až po důkladném odpuštění vody z trubek – do ustálení teploty odebírané vody, minimálně však 5 minut středním proudem a průtok se již dále neupravuje (hrozí tak strhávání usazenin, které se mohou dostat do vzorkovnice).

 • Vzorkovnice pro chemický rozbor (skleněné) se naplní po okraj, pokud možno bez vzduchové bubliny.

 • Vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor je sterilní – otevře se těsně před vlastním odběrem.

Je nutné se vyvarovat kontaminace uzávěru a hrdla po odšroubování, vzorkovnice se předem nevyplachuje, naplní se asi do ¾ objemu (musí zůstat vzduchová bublina).

Vzorek pro mikrobiologický rozbor nedoporučujeme odebírat z vodní hladiny studny a ze zahradních hadic.

Organoleptické ukazatele vody jsou ukazatele, které lze hodnotit lidskými smysly, tedy chuť, pach, případně barva, zákal

Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění udává tyto mezní hodnoty uvedených prvků:

Železo 0,2 mg/l. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty železa až do 0,5 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody, a to ani formou občasného viditelného zákalu.

Mangan 0,05 mg/l. V případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty manganu až do 0,1 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.

Zvýšený obsah železa a manganu se může projevit nepříjemnou kovovou pachutí, zabarvením vody nebo tvorbou rezavých skvrn na sanitární keramice. Tento problém je technicky řešitelný odželezňováním nebo odmanganováním vody.

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje sumu vápníku a hořčíku ve vodě. Pokud voda obsahuje větší množství solí vápníků a hořčíku, nazýváme ji tvrdou, vodu s nízkým obsahem solí těchto prvků nazýváme měkkou.

Voda s vysokou tvrdostí obvykle nepředstavuje zdravotní riziko, ale může vést k technickým problémům (zanášení rozvodů vody, bojlerů praček, myček a dalších spotřebičů vodním kamenem). Voda s nízkou tvrdostí má příznivé účinky na pročišťování organismu, ovšem dlouhodobé pití velmi měkké vody může být nebezpečné, protože může způsobit vyplavování minerálních látek z těla. Z technického hlediska může velmi měkká voda působit korozivně na potrubí, beton apod.

Jako jednotka tvrdosti vody se používá mmol/l (milimol na litr). Velmi měkká voda má hodnotu do 0,7 mmol/l a velmi tvrdá od 3,2 mmol/l. Optimální hodnota tvrdosti vody z hlediska lidského zdraví je 2,0 – 3,5 mmol/l, což je rozmezí hodnot doporučených vyhláškou MZd č. 252/2004 Sb.

Rozbory pitné vody se provádějí podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění (dále jen Vyhláška). Tato vyhláška uvádí seznam mikrobiologických, chemických a organoleptických ukazatelů, jejich doporučených, mezních a nejvyšších mezních hodnot, které musí být dodrženy, aby voda mohla být používána jako pitná.

Z mikrobiologických ukazatelů je důležité především stanovení koliformních baktérií, enterokoků a Escherichia coli. Tyto baktérie nesmí být ve vodě určené k pití přítomny, protože mohou způsobit zdravotní problémy – průjmy bolesti břicha, horečku, u oslabených jedinců mohou resistentní kmeny E. coli vyvolat i závažné stavy. Do pitné vody se tyto skupiny baktérií mohou dostat například po kontaminaci odpadní vodou, močůvkou a podobně.

Z chemických ukazatelů se nejčastěji posuzuje obsah dusičnanů, které se do pitné vody mohou dostávat především z dusíkatých hnojiv používaných v zemědělství. Zdravotní riziko mohou nadlimitní koncentrace dusičnanů představovat pro nejmenší kojence, těhotné ženy a osoby s poruchami metabolismu. Ze stejného důvodu se v pitné vodě stanovuje obsah dusitanů, na které se dusičnany přeměňují při zažívání. Další dusíkaté sloučeniny, obsahující amonné ionty mohou být ve vodě indikátorem znečištění odpadními vodami, proto je vhodné jejich obsah kontrolovat. Pro praktické používání vody je dobré znát její tvrdost, což je součet sloučenin iontů vápníku a hořčíku. Dále je vhodné znát koncentraci železa a manganu ve vodě. Tyto prvky v běžných koncentracích nepředstavují zdravotní riziko, zvýšené koncentrace se ale mohou projevit nepříjemnou kovovou pachutí vody a způsobovat i vznik rezavě zabarvených skvrn na sanitární keramice.

Organoleptické ukazatele jako je pach, chuť, barva nebo zákal mohou jednoduchým a rychlým způsobem upozornit na možné problémy s vodou, z tohoto důvodu se voda testuje i tímto způsobem.

Vyhláška v současném platném znění stanovuje hygienické limity pro 10 mikrobiologických a více než 50 chemických ukazatelů. Patří mezi ně pesticidní látky, těžké kovy, rezidua různých organických látek a další možné kontaminanty. Úplný rozsah daný vyhláškou je povinný pro provozovatele vodovodů a podnikatelské subjekty; černost rozborů je rovněž dána vyhláškou. Pro individuální zásobování pitnou vodou nejsou žádné rozbory předepsány, záleží na rozhodnutí majitele studny a zvážení všech rizik. S případným výběrem dalších ukazatelů rozboru vody Vám rádi poradíme.

 1. U odpadních vod je několik typů standardních rozborů. Jaký rozsah rozboru je pro Vaši ČOV požadovaný, zjistíte z Provozním řádu (PŘ). PŘ určuje i četnost kontrolních odběrů. PŘ by měl být sestaven dle platné legislativy v době schválení .

 2. Rozsah rozboru se liší dle toho, zda je odpadní voda vypouštěná  do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník) nebo do vody podzemní (zasakování do půdní vrstvy) a dále dle data uvedení čistírny do provozu.

 3. Výsledky rozboru odpadní vody nebo revizní zprávu o stavu čistírny máte povinnost zaslat příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Legislativa uvádí, že je třeba odebírat vzorky na vstupu a výstupu z domovní ČOV, prokazuje se tím účinnost čištění; celkem tedy 2 vzorky. V praxi ale dost často stačí předložit jen jeden vzorek z výstupu, opět záleží na tom, co máte v provozním řádu.

Pokud není v provozním řádu uvedeno jinak, vzorek můžete odebrat sami. Odebírá se vždy z výstupu z ČOV. Je možné použít vlastní čistou vzorkovnici o objemu alespoň 1,5 litru (např. PET láhev od balené pitné vody bez příchutě). Po odebrání je vzorek třeba doručit co nejdříve do laboratoře.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: