Další činnosti

Mikrobiologické rozbory

Mikrobiologická laboratoř společnosti Bioanalytika CZ poskytuje služby v oblasti mikrobiologické a hydrobiologické kontroly pitných, povrchových, podzemních, koupacích a odpadních vod, písku, bioodpadů, kompostů, kalů a podobných matric, na základě daných požadavků zákazníka v souladu s platnou legislativou.

Mikrobiologická laboratoř provádí stanovení nejenom skupin mikroorganismů ale i jednotlivých ukazatelů dle přání zákazníka.

Mikrobiologické vyšetření vod

Voda (bez ohledu na to, zda pochází z podzemního či povrchového zdroje) je systémem, ve kterém žijí všudypřítomné mikroorganismy odjakživa. Aby mohla sloužit pro lidskou spotřebu musí být zajištěna její mikrobiologická nezávadnost.

Cílem mikrobiologického vyšetření vzorků vody je zjištění přítomnosti mikroorganismů rostoucích na selektivním médiu, udávajících míru mikrobiální kontaminace.

Ekotoxikologické rozbory

Ekotoxicita odpadů v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. a ekotoxicita jako nebezpečná vlastnost H14. Ekotoxicita, v souladu s požadavky vyhlášky č. 94/2016 Sb., je stanovována na základě souboru výsledků testování akutní toxicity vodných výluhů hodnoceného odpadu nebo ve vodném roztoku zkoumané látky.

Naše laboratoř se věnuje provádění testů na těchto organismech:

 • sladkovodní ryby (úhyn, trvání testu: 96 hodin)
  Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - test na Poecilia reticulata - Část 2: Obnovovací metoda: ČSN EN ISO 7346-2
 • sladkovodní bezobratlí (ovlivnění pohyblivosti, úhyn, trvání testu: 48 hodin)
  Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity: ČSN EN ISO 6341
 • sladkovodní řasy (ovlivnění růstových parametrů kultury, trvání testu: min 72 hodin)
  Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas: ČSN EN ISO 8692
 • vyšší rostliny (klíčivost, trvání testu: 72 hodin)
  Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba): Příloha č.1 Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ČR ke stanovení ekotoxicity odpadů, Věstník MŽP duben 2007, ročník XVII, částka 4
 • bakterie Vibrio fischeri, doba působení 15 a 30 minut (ČSN EN ISO 11348)
 • Salát Lactuca sativa (ČSN EN ISO 11269-1)

S ohledem na zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, je naše laboratoř akreditovaným uživatelským pracovištěm.

Testy pevných vzorků se provádějí ve vodném výluhu (připraveném dle ČSN EN 12457-4). Vzhledem k nutnosti připravovat větší objemy výluhu, zejména pro test na rybách, doporučujeme hmotnost vzorku minimálně 1 kg.

Pro testy kapalných vzorků (jsou již považovány za vodný výluh) doporučujeme minimální objem vzorku alespoň 5 l.

Časová náročnost testů ekotoxicity je vyšší než u běžných analytických metod. Příprava výluhu trvá 24 hodin, test na rybách pak 96 hodin. S ohledem na tyto skutečnosti se doba dodání výsledků pohybuje zpravidla mezi 2-4 týdny.

Měření půdního vzduchu – atmogeochemický průzkum

Odběr a měření složení půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum dle metodických pokynů MŽP

Přímé měření automatickým analyzátorem Ecoprobe 5

Přístroj Ecoprobe 5 pro plynometrické měření je vybaven fotoionizačním detektorem, který zajišťuje měření obsahu uhlovodíků v půdním vzduchu pro více jak 250 uhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu. Dále je vybaven infračerveným analyzátorem . Měřený vzduch je nasáván pomocí zemních sond do aparatury.

Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), suma uhlovodíků (CxHy)

Ostatní: teplota čerpané vzdušiny, tlak okolí, čerpací tlak, vlhkost, obsah kyslíku (O2), oxidu uhličitého (CO2)

Metoda aktivního čerpání půdního vzduchu - aktivní atmogeochemické metody

Jedná se o metodu využívající čerpání půdního vzduchu pomocí stabilních nebo dočasných sond do odběrového kolektoru nebo přímo detektorem. Vzorky zachycené do odběrového kolektoru jsou následně převezeny do laboratoře k analytickému stanovení jednotlivých sledovaných látek.

Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), jednotlivé těkavé organické látky, chlorované organické látky, sirovodík (H2S) a další...

Při stanovení jednotlivých škodlivin využíváme vlastní akreditovanou analytickou laboratoř.

Stanovení radonového indexu pozemků

Radioaktivní záření je přirozenou součástí životního prostředí. Vzhledem k možným účinkům tohoto záření na živé organismy je předmětem měření, přičemž je vyhodnocováno riziko poškození zdraví těchto organismů. Přibližně z 50 % se na celkové dávce absorbovaného záření z přírodních zdrojů podílí radon (222Rn), zdroj záření alfa.

Radon je plyn, vznikající přeměnami radionuklidů v horninách, odkud se šíří do půdního vzduchu. Pokud nejsou provedena účinná opatření proti pronikání radonu z geologického podloží do staveb, proniká do obytných prostor. V obytných objektech s vysokou koncentrací radonu v ovzduší roste pravděpodobnost vzniku zdravotních následků (např. rakoviny plic).

V ČR je problematika zdrojů jaderného záření a jejich využití normativně stanovena zákonem č. 263/2016 Sb. (atomovým zákonem) a příslušnými vyhláškami.

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800 m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

Použitá metodika měření a stanovení radonového indexu pozemku odpovídá postupu uvedenému v Doporučení SÚJB, Radiační ochrana, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, Praha březen 2017.

Odběr vzorků, vzorkování

Laboratoř provádí odběr vzorků dle platné legislativy a požadavků zákazníka. Správnost odběru je zajišťována dodržováním příslušných technických norem a trvalým zvyšováním kvalifikace příslušných pracovníků.

Vzorkování vod:

 • Odběr vzorků pitných vod
 • Odběr vzorků vody ke koupání z přírodních nádrží a bazénů
 • Odběr vzorků odpadních vod dle platné legislativy
  • vzorek bodový
  • 2- hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ A)
  • 24-hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ B)
  • 24-hodinový slévaný vzorek, dílčí vzorky úměrné průtoku (typ C)
 • Odběr vzorků procesních a technologických vod

Vzorkování zemin a odpadů:

 • Odběry vzorků zemin z vrtného jádra a z pedologické sondy
 • Odběry vzorků zemin z povrchově ložených deponií
 • Odběr stavební sutě
 • Odběr odpadních materiálů určených ke skládkování nebo dalšímu využití

Vzorkování vzduchu:

 • Odběr odpadních plynů z komínů a výduchů při realizaci autorizovaných měření emisí
 • Odběr vzdušiny v pracovní prostoru pracovníků při provádění měření faktorů pracovního prostředí
 • Odběr vzdušiny ve vnitřním prostředí obytných budov a kanceláří
 • Odběr půdního, skládkového plynu pro stanovení jeho složení
 • Odběr plynných paliv do tedlarových bagů či jiných vhodných nádob pro následnou analýzu

Časté dotazy k dalším činnostem

Radon v domě bohužel neměříme (měříme pouze ve vodě a na pozemku). Seznam pracovišť, na která se můžete obrátit najdete na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Odkaz na tento seznam je uveden níže:

www.sujb.cz

Měření radonového indexu pozemku provádíme. Pro stavbu rodinného domu se měří objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu, odebraném z 15 sond hlubokých 0,8 m v prostoru budoucí stavby. Po odsouhlasení cenové nabídky od Vás budeme potřebovat kopii mapy pozemku, ideálně se zakresleným plánkem stavby. Měření lze provádět za příznivých klimatických podmínek (ne za mrazu, při sněhové pokrývce, po dlouhotrvajících deštích apod.).

Naše laboratoř bohužel měření na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu neprovádí. Subjekty, které mají pro toto měření oprávnění, najdete na stránkách SÚJB, viz odkaz níže:

www.sujb.cz


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: