Rozbory zemin, odpadů a pevných materiálů

Naše společnost nabízí odběr a chemické, chemicko-fyzikální a mikrobiologické rozbory zemin, odpadů a jiných pevných materiálů.

Nabízíme

 • Výluhové testy, stanovení jednotlivých parametrů pro určení druhu odpadu dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek č. 273/2021 Sb. a č. 8/2021 Sb. V rámci přechodného období pracujeme stále i s vyhláškou č. 294/2005 Sb.
 • Rozbory půdy, sedimentů a kalů z ČOV dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a 257/2009 Sb., kterou se upravuje použití sedimentů na zemědělské půdě.
 • Rozbor zemin dle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 • Stanovení rizikových látek při haváriích, kontaminace zeminy (např. ropné látky, těžké kovy)
 • Rozbory zemin z geologických průzkumů, hodnocení starých zátěží pro potřeby rizikových analýz apod.
 • Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu
 • Obsah rizikových prvků
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Perzistentní organické látky (PCB, PAU, PESTICIDY...)
 • Analýzy vzorků písku z pískovišť
 • Rozbory zemin, podzemních vod a půdního vzduchu dle metodického pokynu MŽP indikátory znečištění
 • Rozbory asfaltových směsí

Časté dotazy k rozboru zeminy a odpadu

Rozbor půdy, tj. stanovení živin přijatelných pro rostliny ve výluhu podle Mehlicha a stanovení pH půdy stojí u nás v laboratoři 998 Kč (cena včetně DPH). Vzorek  se odebírá ze svrchní vrstvy ornice, maximálně do hloubky 30 cm z několika míst na pozemku (podle velikosti pozemku). Odebrané dílčí vzorky se smíchají a připraví se jeden směsný vzorek o hmotnosti 0,5 - 1 kg, který můžete do laboratoře dovézt nebo poslat poštou.

Ze sousední zemědělské plochy mohly být Váš pozemek ovlivněn kromě hnojiv také rezidui přípravků na ochranu rostlin. Případné splachy hnojiv by neměly na Vašem pozemku způsobit zásadní problém; zasažení pozemku některým z přípravků na ochranu rostlin je ovšem nežádoucí. Bohužel, sceening těchto látek běžně neprovádíme a je finančně velmi náročný. Pokud by k zasažení skutečně došlo, bylo by dobré zjistit od zemědělců, jaký prostředek byl použit a provést cílený rozbor zaměřený na tuto látku. Nicméně i v tomto případě se cena za rozbor pohybuje řádově v tisících korun.

Děkujeme za vaši poptávku. Podobný problém jsme již v minulosti řešili. Zákazník měl obavy z vyluhování škodlivin z pražců do půdy na zahrádce, proto jsme na místě odebrali vzorek jak z pražců, tak z okolní půdy. Při stanovení jsme se zaměřili na fenolické látky, polyaromatické uhlovodíky, ropné látky a některé toxické kovy. U organických látek jsme v půdě nezjistili žádné znatelné navýšení koncentrací. Pokud se tyto látky z materiálu vyluhují, podléhají zároveň biodegradaci půdními mikroorganismy. Pokud jde o toxické kovy, zde je myslím důvod k obezřetnosti.

Můžete odebrat buď kousek materiálu pražců (dřevo, piliny), nebo přímo vzorek půdy, která je v kontaktu s pražci. V tom případě by však bylo dobré odebrat ještě jeden vzorek z té části pozemku, kde se pražce nenachází. Půdní vzorky by se odebíraly ze svrchní vrstvy ornice z hloubky 0 - 30 cm. Každý vzorek by měl mít hmotnost cca 0,5 kg.

Problém, který popisujete, nemá jednoduché řešení. Poškodit rostliny mohl někdo různými přípravky, počínaje pesticidem round-up nebo jiným chemickým postřikem, přes SAVO až po roztok soli nebo i horkou vodu. Hledání konkrétní látky je v tomto případě náročné, a to i finančně, může jít až o desetitisíce korun. Výsledek je nejistý, protože některé chemické látky podléhají rychlé degradaci. Abyste měl jistotu, že Vaše zahrada není zasažena nebezpečnými jedy, navrhujeme Vám provedení testů ekotoxicity v půdě. Tyto testy se provádějí ve vodném výluhu půdy a testování se provádí na luminiscenčních baktériích, dafniích, zelených řasách a rostlinkách salátu.

Vzorek půdy byste si mohl odebrat sám ze zasažených míst z hloubky 0 - 30 cm a poslat ho poštou, potřebné množství vzorku je cca 1 kg. Pokud budete vzorek odebírat sám, bude výsledek testů sloužit pouze pro Vaši informaci. Pokud byste měl v úmyslu např. podávat trestní oznámení, bylo by nutné, aby vzorek odebral náš vzorkař. V tomto případě by bylo k ceně rozboru nutno připočítat náklady na odběr vzorku a dopravné..


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: