Inženýrské činnosti

Naše společnost dále nabízí služby v těchto oblastech

IPPC – Integrované povolení

 • Zpracování kompletní žádosti o vydání integrovaného povolení pro veškeré kategorie podniků (včetně všech nezbytných příloh) a také žádostí o změnu IP
 • Vypracování dílčích částí nebo samostatných příloh (např. porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, rozptylová studie, provozní řád, odborný posudek)
 • Odbornou pomoc při projednávání žádosti s příslušným správním úřadem a při vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
 • Individuální konzultace k problematice integrované prevence

EIA, SEA

Naši pracovníci a spolupracovníci, včetně externistů s různou specializací tvoří vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který nabízí následující služby:

 • Poradenství, pomoc při kategorizaci zařízení
 • Zpracování oznámení o podlimitním záměru
 • Zpracování oznámení vlivu na životní prostředí
 • Zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí
 • Účast na veřejném projednání dokumentace EIA, SEA
 • Zajištění zpracovávání dílčích podkladových studií a analýz, které jsou správními úřady vyžadovány jako součásti dokumentace (např. rozptylové a hlukové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologický průzkum, apod.
 • Zastupování klienta při jednání s úřady a orgány činnými v procesu EIA, SEA

Odborné posudky

Nabízíme zpracování odborných posudků pro všechny zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s metodickým pokynem MŽP.

Rozptylové studie

Nabízíme zpracování rozptylových studií autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší.

 • Zpracování rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů
 • Posouzení vlivu provozu zdrojů nebo jejich výstavby na konkrétní imisní situaci v dané lokalitě
 • Prezentaci výsledných hodnot v tabulkové a grafické podobě (ve formě koncentračních izolinií na mapovém podkladu)
 • Porovnání a vyhodnocení různých variant realizace

Poplatky, hlášení, IRZ, ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti našich zákazníků používáme aplikaci ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) a nabízíme:

 • Zařazení zdrojů, vypracování blokového schéma
 • Zpracování souhrnné provozní evidence na základě údajů převzatých z provozní evidence
 • Výpočet poplatku
 • Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, výpočet fugitivních emisí
 • Pomoc při vedení provozní evidence a údajů o používání těkavých organických látek
 • Autorizované měření emisí
 • Hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování)
 • Komplexní odborná pomoc při evidenci, zjišťování, vyhodnocování a ohlašování registrovaných látek

Provozní řády, Provozní evidence

Povinností provozovatelů zdrojů znečišťování je vedení provozní evidence a pro určité zdroje vypracování provozních řádů. V rámci doplnění námi nabízených služeb nabízíme provozovatelům, kterých se tato povinnost týká:

 • Vypracování provozních řádů a provozních evidencí a jejich aktualizace
 • Poradenství v oblasti umístění a zřízení měřících míst
 • Odbornou pomoc při vedení provozní evidence
 • Zpracovávání souhrnné provozní evidence, poplatkových hlášení, ročních bilancí
 • Vypracování plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe
 • Komplexní odborné poradenství a pomoc při plnění povinností provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
 • Pomoc, spoluúčast nebo zastupování při jednáních s orgány státní správy

Externí ekologický audit

Ekologický audit je nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizace, systému řízení a postupů v ochraně životního prostředí s cílem:

 • Usnadnit kontrolu řízení prováděnou vedením, týkající se způsobů chování, které mohou mít dopad na životní prostředí
 • Posoudit dodržování politiky životního prostředí, včetně obecných a specifických cílů organizace, týkajících se ochrany životního prostředí

Poradenská a konzultační činnost

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme našim zákazníkům odbornou poradenskou a konzultační činnost v souladu s platnou legislativou a dle konkrétních specifických požadavků provozovatele.

Časté dotazy k inženýrským činnostem

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: